TSD KOPPELT DE BESTE TECHNICI AAN DE MOOISTE PROJECTEN

Als je wilt werken in de techniek dan ben je bij TSD aan het goede adres. Met ruim 20 jaar ervaring in de techniek hebben wij de mooiste projecten in binnen- en buitenland voor technische professionals op ieder niveau.

WE SPREKEN DE ZELFDE TAAL

Al onze accountmanagers komen zelf uit de techniek en hebben ervaring in de vacatures waarvoor wij bemiddelen. Zij spreken daarom de zelfde taal. De taal van de technische professional.

Privacy

Artikel 1 Algemeen
De TSD Groep welke een verzamelnaam is voor de werkmaatschappijen/ dochtermaatschappijen onder TSD Management Groep
BV, waaronder TSD Detachering BV en TSD Engineering & Consulting BV en TSD Interim & Advies BV en alle nog in de toekomst
op te richten werkmaatschappijen welke verbonden worden aan de activiteiten binnen de TSD Groep
De Algemene Voorwaarden van de TSD Groep zijn van toepassing, deze aanvullende voorwaarden betreffen die activiteiten
waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien.
Dit betreffen de activiteiten:
1) File Search: Alle interne en externe CV databestanden waarover de TSD Groep beschikt worden doorzocht op basis van
het vacatureprofiel.
2) Executive Search: Voor sommige vacatures en zeer specialistische functies kan worden gesteld dat maar een handjevol
kandidaten over de juiste mix van kwaliteiten en vaardigheden beschikt. De TSD Groep zal hierbij voor opdrachtgevers
de juiste persoon vinden door deze actief te benaderen en te interesseren voor de vacature.
3) Adverteren: In overleg met opdrachtgever wordt een budget bepaald en daarmee een advertentiecampagne opgesteld
in de diverse media zoals kranten en internet.
4) Combinatie van File Search, Adverteren en Executive Search
5) Intake gesprekken met potentiële kandidaten en begeleiding/ ondersteuning van vervolggesprekken met de
opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever zulks wenselijk acht, dragen wij zorg voor het psychologisch dan wel volgens de assessment methode
testen van kandidaten.
Artikel 2 Toepasselijkheid
a) Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhavige voorwaarden.
b) Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en
voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
c) Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
d) Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit
niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
e) Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige
overeenkomsten ontlenen; door ons geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.
Artikel 3 Overeenkomsten
a) Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van de door ons gezonden bevestiging van een gesloten
overeenkomst en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst onzerzijds. Partijen zijn vrij te bewijzen dat
de overeenkomst op andere wijze is tot stand gekomen. Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt
onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang wij niet een van de wederpartij afkomstige
bevestigingsbrief hebben ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is
geaccepteerd dan wel niet de ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel
gestelde termijn is ontvangen.
b) Opdrachten worden uitsluitend op exclusieve basis uitgevoerd. Indien een ander bureau aan dezelfde opdracht werkt,
dan kan TSD Groep de opdracht alleen aanvaarden nadat de samenwerking met het andere bureau formeel is
beëindigd.
c) Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door ons geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de
overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.
d) Een overeenkomst kan door ons worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen
in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat TSD Groep dientengevolge geen geschikte kandidaten kan
voorstellen.
e) Eveneens kan de overeenkomst door ons worden ontbonden als de functie-eisen door de opdrachtgever hangende de
duur van de overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien deze
ontbindingsgronden zich voordoen dan is opdrachtgever ons 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE
OPDRACHTEN VOOR WERVING EN SELECTIE TSD GROEP
Pagina 2 van 3
f) De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische
redenen voor bestaan. In zodanig geval dient opdrachtgever ons onder opgave van die redenen en onder toezending
van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit
geval is voor ons aanleiding ons honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door ons bestede
uren, die maximaal tweederde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan
de hoogte van de gezonden voorschotnota.
g) Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief
met handtekening retour.
Artikel 4 Honoraria
a) Opdrachtgever is voor de door TSD Groep te verrichten werkzaamheden een standard vergoeding verschuldigd van 20
á 25% over het bruto jaarsalaris als gedefinieerd onder punt B van dit artikel. Afwijkingen op deze vergoeding zijn alleen
geldig als deze schriftelijk tussen TSD en opdrachtgever zijn overeengekomen. Hieronder zijn niet begrepen externe
kosten zoals reis- en verblijfkosten gemaakt door kandidaten.
b) Onder het begrip “bruto all-in jaarsalaris” dient te worden verstaan het salaris op jaarbasis, inclusief vakantietoeslag,
13de maand, gratificatie en gemiddelde provisie, c.q. incentive.
c) Bij het verstrekken van de opdracht tot werving en selectie wordt een voorschotdeclaratie verzonden.
d) Kosten voor aanvullingen en/ of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
e) In geval van een niet succesvolle werving en selectie is opdrachtgever uitsluitend de door TSD Groep gemaakte kosten
verschuldigd. Onder gemaakte kosten wordt ondermeer verstaan advertentiekosten, reiskosten, e.d..
f) De vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.
Artikel 5 Overmacht
a) In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de
overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door
ons te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
b) Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar,
staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en
ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed
daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens
a) Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg
van de door ons gegeven adviezen of door ons verrichte diensten, vertraging in of achterwege blijven van adviezen of
diensten, voor wederpartij en/ of derden mocht ontstaan.
b) Het gestelde in lid A. lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van ons of van ons
leidinggevend personeel, in welk geval onze aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het
gefactureerde bedrag.
c) Opdrachtgever vrijwaart ons, behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons of ons leidinggevend personeel,
tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten.
d) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. TSD Groep sluit elke
aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten en de daarbij ontstane gevolgschade van
kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
e) TSD Groep is uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de
opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren zoals beschreven in artikel 3 lid D.
f) De door TSD Groep aan opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De
opdrachtgever dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de
informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij het selectieproces.
Gegevens zowel mondeling als schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de kandidaat of TSD Groep daar
schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
kandidaat of TSD Groep, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.
Artikel 7 Betaling
a) Betaling van onze facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te
geschieden.
b) Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE
OPDRACHTEN VOOR WERVING EN SELECTIE TSD GROEP
Pagina 3 van 3
c) Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
d) Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de
gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in
mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
e) De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na
factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn om de wederpartij een nadere
redelijke termijn voor nakoming te stellen.
Artikel 8 Rente
a) Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de
wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
b) Deze rente bedraagt anderhalf procent per maand.
Artikel 9 Kosten
a) Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.
b) In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen
bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen.
Artikel 10 Toepasselijkheid
a) Voor zover één van de in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel
gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn
vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met
voornoemde bepaling.
b) De niet-toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden
beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.
Artikel 11 Honorarium
a) Indien een door TSD Groep. geïntroduceerde kandidaat binnen twee jaar na introductie bij opdrachtgever of een aan
opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten
gedurende bepaalde/beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is
opdrachtgever het (vastgestelde) honorarium verschuldigd zoals omschreven in het “Honorarium Werving & Selectie”
van TSD Groep.
b) Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst
wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.
Artikel 12 Toepasselijk Recht en Geschillen
a) Alle rechtsverhoudingen tussen de TSD Groep en opdrachtgever waarop deze Aanvullende Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
b) Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de TSD Groep en opdrachtgever waarop deze
Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het Arrondissement waarbinnen de TSD Groep is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Artikel 28: Wijziging en Vindplaats van de Voorwaarden
a) De TSD Groep is bevoegd deze Aanvullende Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door de TSD Groep gewijzigde
Aanvullende Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de
wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan de TSD Groep te kennen geeft
tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Aanvullende Algemene
Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.
b) Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg
TSD Engineering & Consulting BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.